کابل USB پرینتر

  •  کابل USB مخصوص انواع پرینتر
  • طول استاندارد
  • دارای نویز گیر